Cel projektu

Rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji miedzy dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami.

Dzięki rzetelnej, opartej o wyniki badań przeprowadzonych na dużej próbie diagnozie, będzie można wskazać zarówno pozytywne praktyki, jak i obszary, w których potrzebne są zmiany w kierunku równościowej i antydyskryminacyjnej edukacji szkolnej.

Główne pytania i problemy badawcze:

  • Czy i jakiej treści stereotypy związane z płcią występują w podręcznikach?
  • Na ile zawarte w podręcznikach treści i ilustracje promują wielostronny rozwój zarówno dziewczynek, jak i chłopców?
  • W jakim zakresie rzeczywista różnorodność dotycząca ciała, cech psychicznych, ról społecznych oraz zawodów realnie żyjących kobiet i mężczyzn, znajduje odzwierciedlenie w podręcznikach?
  • W jakim stopniu treści podręczników nasycone są koncepcjami tradycyjnego podziału ról i sfer funkcjonowania społecznego kobiet i mężczyzn?
  • Z jakimi innymi cechami powiązane są i krzyżują się stereotypy związane z płcią (wiek, pochodzenie etniczne, (niepełno)sprawność, itp.)

ZAKRES BADAŃ

Analizie poddane zostaną wszystkie podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego i przeznaczone do kształcenia ogólnego w zakresie wszystkich przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół, zgodnie z nową podstawą programową.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Od: 1.10.2013 do: 1.10.2015

ZESPÓŁ

Interdyscyplinarny zespół tworzą badaczki i badacze, reprezentujący różne dziedziny nauki, ośrodki naukowe i edukacyjne w Polsce. Do projektu zaproszeni są również nauczycielki i nauczyciele, studentki i studenci.

KIEROWNICTWO PROJEKTU

dr Iwona Chmura-Rutkowska, dr Maciej Duda, dr Marta Mazurek, mgr Aleksandra Sołtysiak-Łuczak