Kim jesteśmy

zdj1Dr Iwona Chmura-Rutkowska – absolwentka pedagogiki i socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl).Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w popularnych czasopismach wydawanych w Polsce. Współautorka (wraz z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (Kraków 2007) oraz współredaktorka tomu Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej (Kraków 2013). Jej zainteresowania naukowe oraz praca badawcza koncentrują się wokół problemu psychologicznych i społecznych mechanizmów treningu socjalizacyjnego oraz (jawnych i ukrytych) praktyk edukacyjnych reprodukujących androcentryzm i stereotypy związane z płcią. W latach 2004-2008 pracowała na rzecz projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski (Europejski Fundusz Społeczny UE) w obszarze tematycznym dotyczącym godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Obecnie realizuje dwa projekty badawcze NCN: na temat rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów i gimnazjalistek oraz (razem z dr Edytą Głowacką-Sobiech oraz dr hab. Izabelą Skórzyńską) na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym (www.historiawszkole.amu.edu.pl).

Kontakt: ichmurka@wp.pl


zdj2Marta Mazurek, dr (UAM) – anglistka, pracuje w Zakładzie Badań Porównawczych nad Kulturą Instytutu Językoznawstwa UAM, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu przyszłych nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego. Autorka publikacji naukowych z dziedziny genderowej krytyki literackiej i czarnej krytyki feministycznej; tłumaczka; autorka przekładów tekstów Afroamerykanek opublikowanych w tomie: „Teorie wywrotowe. Antologia przekładów” pod red. Agnieszki Gajewskiej (Poznań 2012).

Kontakt: atram@amu.edu.pl


zdj3Dr Maciej Duda – doktor nauk humanistycznych, trener, ekspert ds. gender mainstreaming. Od 2008 roku prowadzi zajęcia autorskie oraz kursowe w IFPiK UAM, od 2011 wykładowca w ramach Gender Studies UAM (Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM), w 2012 roku wykładowca w ramach Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy Instytucie Badań Naukowych PAN Warszawa. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących feminizmu, gender i postkolonializmu w Polsce. Publikował w zbiorach pokonferencyjnych, monografiach oraz w prasie, m.in.: „Zadrze”, „Twórczości”, „Odrze”, „Kresach”, „Fa-arcie”, „Ha!arcie”, „Pograniczach”, „Czasie Kultury”. Autor książki „Polskie Bałkany” (Karków 2013).Od 2008 współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami prowadzącymi projekty dofinansowane przez Unię Europejską. Pełni funkcję doradcy oraz eksperta ds. równości szans w realizowanych projektach. Od czterech lat prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zarządzania różnorodnością, antymobbingu oraz szkolenia z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn, gender mainstreamingu, równości szans w projektach PO KL.

Kontakt: mac.duda@amu.edu.pl


Alzdj4eksandra Sołtysiak-Łuczak, mgr – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: historia, administracja europejska, gender studies oraz public relations, prezeska zarządu Stowarzyszenia Kobiet Konsola w Poznaniu, działającego od 1999 r. i realizującego liczne kampanie, akcje i projekty na rzecz kobiet i mężczyzn, zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upowszechniania wiedzy na temat praw kobiet oraz nawiązywania partnerstw na szczeblu lokalnym i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw oraz szans kobiet i mężczyzn (www.konsola.org.pl). Współorganizuje poznańskie Dni Równości i Tolerancji i koordynuje akcję „Nazywam się Miliard” w Poznaniu. Członkini rady programowej Kongresu Kobiet. Aktywistka ruchów miejskich, inicjatorka Porozumienia Żłobkowego, członkini Stowarzyszenia Prawo do Miasta. Autorka publikacji  Instytutu Praw Publicznych „Działania administracji samorządowej realizującej idee równości płci” (Warszawa 2014).

Kontakt: a.soltysiak@konsola.org.pl