Konsultacje eksperckie

sekowska-kozlowska

Katarzyna Sękowska-Kozłowska, dr (PAN, Poznańskie Centrum Praw Człowieka) – doktor nauk prawnych, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, wykładowczyni Gender Studies na UAM. Główne zainteresowania badawcze: ochrona praw człowieka w ramach ONZ, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć. Autorka monografii: „Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie” (Toruń 2011) oraz licznych artykułów z dziedziny praw człowieka.

Kontakt: k.sekowska-kozlowska@inp.pan.pl 


 buchowska

Natalia Buchowska, dr (UAM) – doktor nauk prawnych, adiunkt Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowczyni Erasmus Intensive Programme “INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS-InterPro”, w Wilnie. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji międzynarodowych, zwyczaju międzynarodowego oraz ochrony praw kobiet. Obecnie swoje zainteresowania badawcze kieruje w stronę zależności pomiędzy stereotypami płci a realizacją praw kobiet, problematyki bezpieczeństwa kobiet oraz dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości. Autorka m.in. publikacji: „Stereotypy oparte na płci a dyskryminacja kobiet – aspekty prawnomiędzynarodowe” oraz „Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej”, a także publikacji dotyczących kompetencji prawotwórczych organizacji międzynarodowych.

Kontakt: nabu@amu.edu.pl 


violetta_kopinska

Violetta Kopińska, dr (UMK) – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika i prawo. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji obywatelskiej, edukacji demokratycznej, edukacji prawnej, partycypacji oraz ekskluzji uczniów i uczennic. Innym obszarem zainteresowań naukowych jest problematyka sytuująca się na styku zagadnień pedagogicznych i prawnych, zwłaszcza w odniesieniu do prawa oświatowego i jego funkcjonowania w praktyce edukacyjnej szkoły. Jest autorką publikacji z zakresu pedagogiki szkolnej. Obecnie prowadzi badania na temat edukacji prawnej na czwartym etapie edukacyjnym.

Kontakt: violetta.kopinska@umk.pl


kopciewicz

Lucyna Kopciewicz, prof. dr hab. (UG) – pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania badawcze obejmują: genderowe konteksty studiów kulturowych, problematykę nierówności szkolnych, feministyczną krytykę edukacji, pedagogikę gender. Autorka licznych artykułów w czasopismach: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, „Kultura i Edukacja”, „Forum Oświatowe”, „Kwartalnik Pedagogiczny” a także monografii: „Rodzaj i edukacja. Fenomenograficzne studium z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu” (Wrocław 2007); „Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt” (Warszawa 2011); „Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury” (Warszawa 2012).

Kontakt: pedlk@univ.gda.pl


rubacha

Mariola Chomczyńska-Rubacha, prof. dr hab. (UMK) – kieruje Katedrą Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Prowadzi badania empiryczne w zakresie gender studies, edukacji seksualnej, rozwoju tożsamości płciowej, dyskryminacji w edukacji, przekazów dotyczących płci w podręcznikach szkolnych. Prowadziła szkolenia w MEN dla rzeczoznawców podręczników szkolnych. Związana z Kongresem Kobiet jako prowadząca panele tematyczne. Na Polskim Zjeździe Pedagogicznym w 2010 kierowała pracami sekcji poświęconej podręcznikom szkolnym i jako redaktorka naukowa opublikowała książkę: „Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy”. (Kraków 2011). Wystąpiła także w roli ekspertki na konferencji Biura Regionalnego WHO dla Europy na temat standardów edukacji seksualnej w Europie (2013). Jest autorką licznych książek poświeconych perspektywie gender w edukacji: „Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne” (Lublin 2002); „Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju” (Warszawa 2011); „Rodzicielstwo. Miedzy wiedzą a intuicją” (Kraków 1999); „Podróż w nieznane. O miłości seksie i rodzinie” (Warszawa 1997); „Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej” (Kraków 2007). Jest też redaktorką naukową cyklu wydawniczego dotyczącego płci kulturowej i edukacji rodzajowej: „Płeć i rodzaj w edukacji” (2005); „Role płciowe. Kultura i edukacja” (2006); „Role płciowe. Rozwój i socjalizacja” (2006); „Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową” (2007) – wszystkie wydane przez Wydawnictwo WSHE w Łodzi. Ponadto napisała kilkadziesiąt artykułów, m.in. „Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji seksualnej” („Forum Oświatowe” 2/2000); „Wstępna edukacja nauczycieli w perspektywie feministycznej” („Kultura i Edukacja” 2/2010); „Standardy rozwojowe edukacji seksualnej” („Studia Edukacyjne” 12/2010); „Szkoła i dyskryminacja ze względu na płeć w pespektywie krytycznej socjologii edukacji” („Kultura i Edukacja” 1/2011); „Równość rodzajowa w edukacji jako konstrukt teoretyczny i praktyka oświatowa” („Kultura i Edukacja” 4/2012); „Gender Schemas and Stress – Coping Styles” ( „The New Educational Review” 3/2012).

Kontakt: majacr@wp.pl 


pankowska

Dorota Pankowska, dr hab. prof. nadzw. UMCS – pracuje w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli, metodyka pracy wychowawczej, ukryty program szkoły, problematyka gender w edukacji, edukacyjna analiza transakcyjna. Jednym z głównych nurtów jej pracy naukowo-badawczej jest ukryty program kształtowania ról rodzajowych w edukacji. M.in. prowadziła analizy treści podręczników do edukacji wczesnoszkolnej: „Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych” (w:) Kopciewicz L., Zierkiewicz E. (red.) Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji (Warszawa 2009). Najważniejsze publikacje książkowe: „Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej” (Warszawa 1995) (I wydanie; współautorstwo z Mariolą Chomczyńską-Miliszkiewicz); „Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne” (Kraków 2008); „Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej” (Lublin 2010) a także „Wychowanie a role płciowe” (Gdańsk 2005). 0pracowała i opublikowała program edukacyjny i antydyskryminacyjny wspierający rozwój indywidualnej roli rodzajowej „Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny” (Gdańsk 2005).

Kontakt: dorotapankowska@wp.pl


kaminska

Joanna Ostrouch-Kamińska, dr hab. prof. UWM – pedagożka i socjolożka edukacji, kierowniczka Pracowni Badań nad Rodziną i Nierównościami Społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych UWM. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów różnicowania procesów społecznych oraz edukacyjnych ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska i relacji rodzinno-małżeńskich. Autorka licznych artykułów z pogranicza socjologii edukacji, pedagogiki społecznej i studiów genderowych, a także książek: „Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami” (Kraków 2011), „Nieuchwytne. Relacje matek i córek w codzienności” (Olsztyn 2004), „Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne” (z I. Chmurą-Rutkowską, Kraków 2007). Redaktorka książek „Private World(s) Gender and Informal Learning of Adults” (z C.C. Vieira, Rotterdam 2015), Considering Gender in Adult Learning and in Acadamia: (In)visible Act, (z Ch. Fontanini, S. Gaynard, Wrocław 2012),  „Researching gender in adult learning” (z E. Ollagnier, Frankfurt am Main 2008), „Przywiązanie i przekraczanie. Płeć w studiach empirycznych” (Olsztyn 2006), oraz “Multicultural Europe. Challenge for Teaching and Learning” (wspólnie z E. Wołodźko, Olsztyn 2005). Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) Network on Gender and Adult Learning. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w kadencji 2014-2017.

Kontakt: joanna.ostrouch@moskit.uwm.edu.pl 


hejwosz

Daria Hejwosz-Gromkowska, dr (UAM) – doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej obszar zainteresowań naukowych skupia się głównie wokół szkolnictwa wyższego, edukacji i stratyfikacji społecznej, wychowania obywatelskiego.

Kontakt: dhejwosz@liberte.pl


monika_popow

Monika Popow, dr (UAM) – filolożka oraz pedagożka. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniami nad podręcznikami szkolnymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów tożsamościowych. Autorka artykułów naukowych z zakresu edukacji międzykulturowej, studiów na migracjami, badań nad tożsamością narodową, pamięcią zbiorową oraz analizą dyskursu. Współredaktorka książki „Oblicza biedy we współczesnej Polsce” (Gdańsk 2011). Stypendystka Międzynarodowego Instytutu Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta w Braunschweig w Niemczech.

Kontakt: monika.popow@amu.edu.pl


frackowiak-sochanska

Monika Frąckowiak-Sochańska, dr (UAM) – absolwentka socjologii i psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UAM. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl). Autorka publikacji z zakresu socjologii gender – m.in. monografii „Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku” (Poznań 2009), współredaktorka (wraz z Sabiną Królikowską) pracy „Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy” (Toruń 2010) oraz przekładów tekstów Betty Friedan opublikowanych w tomie „Teorie wywrotowe. Antologie przekładów” pod red. Agnieszki Gajewskiej (Poznań 2012). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół procesów społecznego konstruowania kategorii zdrowia i chorób / zaburzeń psychicznych oraz społecznych uwarunkowań zdrowia psychicznego.

Kontakt: monikafs@amu.edu.pl 


zdj1

Iwona Chmura-Rutkowska, dr (UAM) – pedagożka, socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Naukowo zajmuje się krytyczną analizą codzienności w instytucjach edukacyjnych: w jej jawnym i ukrytym aspekcie, funkcjami i skutkami oraz mechanizmami wykluczającymi i reprodukującymi nierówności edukacyjne i społeczne. Szczególnie interesuje się problemem treningu socjalizacyjnego i praktyk edukacyjnych wzmacniających stereotypy związane z płcią. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemu przemocy oraz krytycznych analiz dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, programach szkolnych i potocznych narracjach. Współautorka książek „Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne” (z J. Ostrouch, Kraków 2007) oraz „Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum” (z E. Głowacką–Sobiech i I. Skórzyńską, Poznań 2015). Współredaktorka tomu „Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej” (z E. Głowacką–Sobiech i I. Skórzyńską, Kraków 2013). Kierowniczka projektu badawczego dotyczącego rówieśniczej przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią w codziennych doświadczeniach polskich gimnazjalistów i gimnazjalistek. Koordynatorka ogólnopolskiego interdyscyplinarnego projektu badawczego „Gender w Podręcznikach” oraz projektu społecznego „Taisa”, którego celem jest wspieranie edukacji i poprawy jakości życia dzieci romskich imigrantów. Recenzentka do spraw równości rządowych podręczników „Nasz elementarz” i „Nasza szkoła” dla klas 1-2.

Kontakt: ichmurka@wp.pl


k-rubacha

Krzysztof Rubacha, prof. dr hab. (UMK) – specjalista metodologii badań społecznych. Pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Jest autorem podręcznika: „Metodologia badań nad edukacją” (Warszawa 2008/2011) a także prac z zakresu pedeutologii, psychologii rozwojowej, szczególnie dotyczącej okresu wczesnej dorosłości. Od kilku lat zajmuje się problematyką rozwoju moralnego i edukacji moralnej, uprawianej w perspektywie gender. W 2007 roku, jako współautor z M. Chmczyńską-Rubachą, opublikował monografię „Płeć kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawodowej” (Kraków 2007).

Kontakt: krubacha@umk.pl


marzena_buchnat

Marzena Buchnat, dr (UAM) – absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach: pedagogika i socjologia. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe skupione są wokół wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i podnoszeniu jakości ich edukacji. Współautorka publikacji: „Nieznane? Poznane. Zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi” (Poznań 2011); „Zbieram Poszukuję Badam. W przedszkolu” (Poznań 2011).

Kontakt: mbuchnat@poczta.onet.pl


izabela_cytlak

Izabela Cytlak, dr (UAM) – pedagog specjalny. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zastępczyni kierownika Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą, WSE UAM. Jej zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentrują się wokół problematyki jakości życia, edukacji i zatrudnienia w perspektywie procesów integracji i wykluczenia społecznego. Inny, ważny przedmiot zainteresowań naukowych stanowi przedsiębiorczość oraz jej wpływ na kształtowanie jakości życia. Autorka licznych publikacji z zakresu niepełnosprawności, współautorka ekspertyzy dotyczącej problemów przygotowania, przeprowadzenia i oceny wyników egzaminów zewnętrznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współpracowała i nadal współpracuje przy projektach na rzecz jakości i dostępności szkolnictwa wyższego, wsparcia aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy czy aktywizacji społecznej seniorów. Od 2007 roku współpracuje z InQbatorem Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji UAM, PreInkubatorem Akademickim UAM przy projektach wspierających przedsiębiorczość akademicką.

Kontakt: icytlak@amu.edu.pl


joanna_jarmuzek

Joanna Jarmużek, dr (UAM) – psycholog, pedagog, trenerka, pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współautorką programów szkoleniowych dla pracowników socjalnych: Specjalizacja I stopnia dla Pracowników Socjalnych, Asystent Rodziny oraz Specjalizacja Organizator Pomocy Społecznej, w ramach których prowadzi warsztaty dotyczące rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego. Prowadzi również szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności społecznych, komunikacji społecznej oraz treningi asertywności oraz kreatywności. Jako psycholog a zarazem rodzic dzieci z wadą serca od lat współpracuje z Fundacją Serce Dziecka oraz Fundacją Lux Cordis z Luksemburga. Autorka licznych publikacji dotyczących jakości życia, przedsiębiorczości, niepełnosprawności, salutogenezy oraz rozwoju umiejętności społecznych. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą problematyki stresu życiowego, poczucia koherencji w kontekście uruchamiania odpowiednich zasobów osobistych i społecznych, rozwoju podmiotowości i intencjonalności osoby oraz manipulacją i perswazją w życiu społecznym, mediach, polityce i biznesie.

Kontakt: jarmuzek@amu.edu.pl


joanna-piotrowska

Joanna Piotrowska (Fundacja Feminoteka) – założycielka fundacji Feminoteka. Ekspertka i trenerka równościowa, antyprzemocowa i antydyskryminacyjna. Współredaktorka i autorka wielu publikacji poświęconych dyskryminacji ze względu na płeć, równości i przemocy wobec kobiet. Certyfikowana trenerka WenDo (metoda asertywności dla kobiet i dziewcząt). Zajęcia tą metodą prowadzi od 2003 roku. Certyfikowana specjalistka antyprzemocowa (absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej organizowanego przez Instytut Psychologii Zdrowia). Laureatka Złotego Telefonu – nagrody przyznawanej przez Niebieską Linię osobom szczególnie zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy.

Kontakt: joannap@feminoteka.pl


zdj3

Maciej Duda, dr (UAM) – doktor nauk humanistycznych, trener antydyskryminacyjny, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2008 związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM, w 2012 roku wykładowca w ramach Podyplomowego studium Gender mainstreaming przy Instytucie Badań Naukowych PAN Warszawa. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książki „Polskie Bałkany. Proza postjugosłowiańska w kontekście feministycznym, genderowym i postkolonialnym. Recepcja polska” (2013). Aktualnie prowadzi badania w ramach projektu „Publicystyczna i prozatorska działalność mężczyzn na rzecz polskich ruchów emancypacyjnych i feministycznych w latach 1842–1939” (NCN Fuga 3). Od 2008 współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami prowadzącymi projekty dofinansowane przez Unię Europejską. Pełni funkcję doradcy oraz eksperta ds. równości szans w realizowanych projektach. Od sześciu lat prowadzi autorskie warsztaty z zakresu zarządzania różnorodnością, antymobbingu oraz szkolenia z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach szkoleń i praktyki trenerskiej aspekty równościowe łączy z szerszą perspektywą komunikacji interpersonalnej.

Kontakt: mac.duda@amu.edu.pl


walczak

Maria Czerepaniak-Walczak, prof. dr hab. (US) – pedagog, kieruje Katedrą Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Council for Doctoral Education (EUA CDE), European Leisure and Recreation Association (ELRA), oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (wiceprzewodnicząca w kadencjach 2007-11 i 2011-14). Autorka wielu artykułów i książek pisanych z perspektywy emancypacyjnej teorii edukacji i pedagogiki krytycznej. Ważniejsze prace: „Między dostosowaniem a zmianą; elementy emancypacyjnej teorii edukacji” (Szczecin 1994), „Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela” (Toruń 1997); „Niepokoje współczesnej młodzieży. W świetle korespondencji do czasopism młodzieżowych” (Kraków 1997); „Gdy po nauce mamy wolny czas…szczecińskie szkoły podstawowe wobec prawa dziecka do wypoczynku i zabawy” (Szczecin 1997), „Daleko od…szansy. Decyzje edukacyjne młodzieży wiejskiej” (Szczecin 1999), „Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej: perspektywa pedagogiczna” (Szczecin 2002), „Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka” (Gdańsk 2006). Redaktorka tomu: „Edukacja wobec wyzwań pluralizmu ideologiczno-politycznego” (Szczecin 1996), współredaktorka (wraz z Marią Dudzikową) pięciotomowej serii „Wychowanie. Pojęcia-Procesy-Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie” (Gdańsk, 2007 – 2010) oraz redaktorka tomu „Fabryki dyplomów czy universitas? O nadwiślańskiej wersji przemian w edukacji akademickiej” (Kraków 2013).

Kontakt: malwa_1@interia.eu


alicja_dlugolecka

Alicja Długołęcka, dr (AWF Warszawa) – pedagożka, doktor nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta na w Katedrze Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji i Bioetyki Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z podstaw psychoterapii i rehabilitacji seksualnej. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną – prowadzi szkolenia dla specjalistów i młodzieży, warsztaty dla kobiet, jest wykładowczynią na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego i Podstaw Psychoterapii. Autorka licznych książek i artykułów z tego zakresu, m.in. monografii „Edukacja seksualna” (Warszawa 2005, współautor: Zbigniew Lew-Starowicz), pierwszej w Polsce naukowej książki poświęconej homoseksualnym kobietom „Pokochałaś kobietę” (Warszawa 2005), książki dla młodzieży „Zwykła książka o tym skąd się biorą dzieci” (Warszawa 2012). Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu „zdrowia seksualnego”.

Kontakt: doalicji@poczta.onet.pl


katarzyna_waszynska

Katarzyna Waszyńska, dr (UAM) – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista II stopnia w zakresie edukacji seksualnej, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Kontakt: snoopy@amu.edu.pl


joanna_dec_piotrowska

Joanna Dec-Pietrowska, dr (UZG) – absolwentka pedagogiki terapeutycznej WSP w Zielonej Górze oraz podyplomowych studiów wychowania seksualnego UW. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest certyfikowaną trenerką edukatorów seksualnych oraz certyfikowaną edukatorką w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS. Od wielu lat teoretycznie i praktycznie zajmuje się streetworkingiem i działa w Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji Zdrowia i Innych Zagrożeń Społecznych „TADA” oraz w Towarzystwie Rozwoju Rodziny. Jest członkinią wielu międzynarodowych fundacji i organizacji pozarządowych, m.in. Zarządu Głównego Rejonu Europejskiego Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF), gdzie od 2011 roku piastuje urząd Prezydenta Rejonu Europejskiego IPPF. Od 2001 roku bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych jako koordynatorka lub ich realizatorka. Jest autorką publikacji dotyczących edukacji i wychowania seksualnego, zjawiska prostytucji, streetworkingu oraz profilaktyki HIV/AIDS. Współautorka (wraz z dr Agnieszką Walendzik-Ostrowską) książki: „Pozytywne życie. O profilaktyce HIV/AIDS dla edukatorów” (Kraków 2012). Jej zainteresowania naukowe oraz praca badawcza skupiają się wokół zagadnień dotyczących zdrowa seksualnego i reprodukcyjnego, edukacji seksualnej, zjawiska prostytucji, profilaktyki HIV/AIDS, handlu ludźmi oraz gender.

Kontakt: joanna.dec.zg@gmail.com


emilia_paprzycka

Emilia Paprzycka, dr (SGGW) – pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Struktur i Działań Społecznych w Katedrze Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania naukowe: perspektywa gender w badaniach społecznych, alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, przemiany obyczajowości oraz metodologia badań społecznych, szczególnie strategie jakościowej analizy danych.  Od 2003 roku prowadzi badania środowiska singli i zjawiska życia w pojedynkę w perspektywie gender – zrealizowane projekty badawcze: „Kobiecość i jej kształtowanie się u kobiet nierealizujących tradycyjnego scenariusza życia” (2003-2007), „Single – męska perspektywa” (2011-2012), „Single w Polsce” (2011), „Płeć społeczno-kulturowa Polaków” (2011). Członkini polskich i międzynarodowych stowarzyszeń profesjonalnych m.in. European Sociological Association – ESA Research Network: Sociology of Families and Intimate Lives, Womens and Gender Studies, Gender and Education Association.  Redaktorka dyskursu genderowego  w czasopiśmie naukowym „Dyskursy Młodych Andragogów”. Autorka książki pt.: „Kobiety żyjące w pojedynkę – między wyborem a przymusem” (Warszawa 2008), współredaktorka tomu Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica pt. „Kobiety i mężczyźni w ‘postrodzinnym’ świecie” (2014).

Kontakt: emilia_paprzycka@sggw.pl


agnieszka_walendzik_ostrowska

Agnieszka Walendzik-Ostrowska, dr (WŚ) – pedagożka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski) oraz Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie słuchaczka Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna. Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest certyfikowaną trenerką edukatorów seksualnych, edukatorką w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS oraz doradcą w punkcie wykonującym testy w kierunku HIV. Współpracuje z ośrodkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla nauczycieli przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajmuje się również profilaktyką społeczną oraz edukacją seksualną szkoląc edukatorów i współpracując z organizacjami pozarządowymi (Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, MONAR, Stowarzyszenie dla dzieci i Młodzieży SZANSA) oraz uczelniami wyższymi. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień wychowania seksualnego i poradnictwa psychoseksualnego, seksualności dzieci i młodzieży a także psychospołecznych aspektów epidemii HIV. Obecnie realizuje autorski projekt badawczy „Rodzice w procesie wychowania seksualnego”; zajmuje się także badaniem jakości poradnictwa dla osób wykonujących badania kierunku HIV. Jest współautorką podręcznika dla edukatorów pt. „Pozytywne życie. O profilaktyce HIV dla edukatorów”, autorką wielu materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych dotyczących wychowania seksualnego, psychospołecznych aspektów epidemii HIV, stałą współpracowniczką miesięcznika „Remedium”, gdzie pisze o profilaktyce HIV, rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży oraz edukacji seksualnej.

Kontakt: agawalendzik@gmail.com


anna_napierala

Anita Napierała, dr (UAM) – adiunkt w Zakładzie Historii Kultury IH UAM w Poznaniu. Zajmuje się historią kultury XIX wieku, historią życia codziennego oraz historią regionalną Wielkopolski. Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze społecznym wymiarem historii nauki m.in. w zakresie popularyzacji teorii i koncepcji medycznych oraz  higieny w XIX wieku.

Kontakt: anita.napierala@amu.edu.pl


maciej_michalski

Maciej Michalski, dr hab. (UAM) – historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się dziejami średniowiecznej religijności, genderowymi aspektami hagiografii świętych kobiet, tradycją średniowieczną w epokach późniejszych, polskim słowianofilstwem pierwszej połowy XIX wieku, historią lokalną, a ostatnio mediewalizmem tzw. ziem odzyskanych. Opublikował m.in. „Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich” (Poznań 2004); „Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej” (Poznań 2013); współredagował wraz z prof. dr hab. Andrzejem Dąbrówką „Oblicza mediewalizmu” (Poznań 2013).

Kontakt: maciej.michalski@amu.edu.pl


malgorzata_cackowska

Małgorzata Cackowska, dr (UG) – pedagożka, studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych. Interesuje  się i prowadzi badania nad  społecznymi i kulturowymi kontekstami edukacji, przede wszystkim społeczną i polityczną konstrukcją znaczeń w polu książki obrazkowej dla dzieci. Jest autorką licznych artykułów poświęconych zagadnieniom potencjału edukacyjnego książki obrazkowej dla dzieci w Polsce i na świecie. Współpracuje z kilkoma niszowymi wydawnictwami jako konsultantka książki oraz ze stowarzyszeniami i fundacjami jako ekspertka. Na uniwersytecie wykłada metodologię badań pedagogicznych i wiedzę o książce dla dzieci.

Kontakt: caca@univ.gda.pl


zdj2

Marta Mazurek, dr (UAM) – anglistka, pracuje w Zakładzie Badań Porównawczych nad Kulturą Instytutu Językoznawstwa UAM, członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz wykładowczyni Gender Studies UAM. Posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu przyszłych nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego. Autorka publikacji naukowych z dziedziny genderowej krytyki literackiej i czarnej krytyki feministycznej; tłumaczka; autorka przekładów tekstów Afroamerykanek opublikowanych w tomie: „Teorie wywrotowe. Antologia przekładów” pod red. Agnieszki Gajewskiej (Poznań 2012).

Kontakt: atram@amu.edu.pl


izabela_skorzynska

Izabela Skórzyńska, dr hab. prof. UAM – pracuje w Zakładzie Dydaktyki Historii IH UAM. Otrzymała stypendium Młodych Twórców Prezydenta Miasta Poznania (1993) oraz roczne stypendium postdoktoranckie w  Chaire de recherche du Canada en Histoire comparée de la mémoire (Université Laval, Quebéc, Kanada, 2004-2005). W ramach projektów badawczych i badań własnych kontynuuje problematykę związaną z: (1) historią i socjologią pamięci w odniesieniu do ziem zachodnich i północnych Polski (Wrocław, Gdańsk) (wraz z prof. dr hab. Anną Wachowiak); (2) widowiskowymi praktykami pamięci przeszłości; (3) edukacją historyczną i obywatelską w kontekście praktyk emancypacyjnych (wielokulturowość i dialog międzykulturowy). W latach 2011- 2014 zrealizowała razem z dr Iwoną Chmura-Rutkowską oraz dr hab. Edytą Głowacką-Sobiech (kierownik) projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na temat nieobecności i stereotypowych wizerunków kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do nauki historii na poziomie gimnazjalnym (www.historiawszkole.amu.edu.pl). W powyższym kontekście kieruje także międzynarodowym projektem badawczym na temat pamięci kobiet okresu komunizmu (Polska, Rumunia, była NRD) z udziałem dr Bernadette Jonda, dr Claudią Florentiną Dobre oraz prof. dr hab. Anną Wachowiak. Uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów m.in.: w Czechach, Kanadzie, Francji, Rosji, Rumunii, Izraelu. Pomysłodawczyni i współorganizatorka konferencji i seminariów naukowych w cyklu „DomOtwarty/DomZamknięty?”. Redaktorka i współredaktorka monografii współautorskich oraz numerów i bloków tematycznych w „Sensus Historiae”. Opublikowała trzy monografie autorskie: „Teatry poznańskich studentów (1953-1989). Historie. Konteksty. Interpretacje”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, „Widowiska przeszłości. Alternatywne polityki pamięci 1989-2009″, Wydawnictwo IH UAM, Poznań 2010, wraz z Iwoną Chmura-Rutkowską oraz Edytą Głowacką-Sobiech, „’Niegodne historii?’. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Kontakt: izabela_skorzynska@o2.pl


zamojska

Eva Zamojska, dr hab. prof. UAM – pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu; zajmuje się kulturowymi uwarunkowaniami edukacji i socjalizacji, edukacją równościową w aspekcie płci, klasy, rasy oraz badaniem dyskursów edukacyjnych. Autorka m.in. monografii  Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych. (Poznań 2010).

Kontakt: zameva@amu.edu.pl

do góry